CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I VENDA

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I VENDA

1.- Introducció 
1.1.- Aquestes Condicions Generals de Contractació tenen per finalitat regular els serveis de contractació i reserva dels productes d'allotjament turístic (càmping, bungalow i mobil-home), o la compra i/o ús d'altres serveis que ofereix camping La Pineda de Salou, càmping públic, classificat de 3 estrelles, núm. RTC: KT-000085-84, propietat de Gamite, SA, amb domicili social a la Pineda – Vila-seca (Tarragona), Ctra. de la Costa Tarragona a Salou, km 5, societat inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 897, Foli 147, Full T6062, i CIF A-08219735 (d'ara endavant el Càmping), Tel. 977373080 i Fax 977373081. Els termes «client» i «usuari» s'utilitzen aquí per referir-se a tots els individus i/o que per qualsevol raó accedeixin a les pàgines web del càmping: www.campinglapineda.com. i www.lapineda.com o utilitzin els serveis de contractació i reserva de l'oferta d'allotjament i instal·lacions del Camping La Pineda de Salou.
1.2.- La utilització d'aquests serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves i la validesa, de tots i cadascun dels termes i / o Condicions Generals que es consideren automàticament incorporats al Full d'entrada i Inscripció a l'Càmping o al contracte que se subscrigui, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en el mateix, recollides en l'última versió actualitzada d'aquests Termes i / o Condicions Generals que es publiquen a les pàgines web de l'Càmping i en la Tarifa de Preus de l'Càmping, exposada a el tauler d'anuncis de l'Oficina de Recepció. Per això, el titular de la reserva i / o factura haurà de consultar les tarifes aplicables i les condicions i normes de la present pàgina amb anterioritat a l'accés i / o ús dels serveis.

2.- Ús dels serveis 
2.1.- Els clients es comprometen a utilitzar les instal·lacions de manera concorde a la Llei, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions de Contractació. En conseqüència, queden obligats a no utilitzar els allotjaments i serveis amb fins o efectes il·lícits i/o contraris al que estableixen aquests Termes i/o Condicions Generals de contractació, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar les instal·lacions i serveis del Càmping o la seva imatge. El titular de la factura i/o representant legal serà el responsable dels fets comesos pels seus fills/es o persones menors d'edat inscrits durant la seva estada al Càmping.

En cas d'accedir als allotjaments i instal·lacions amb una autocaravana o vehicle de motor el conductor i/o propietari haurà de disposar de la corresponent llicència de circulació, de l'assegurança obligatòria per a vehicles que estableix la legislació actual i una pòlissa d'assegurança en vigor que cobreixi els danys propis derivats de riscos climatològics i extraordinaris del vehicle autoritzat a pernoctar al Càmping. L´aparcament no disposa d´assistència ni vigilància. No s'accepten gossos de l'1 al 20 d'agost.
2.2.- Les persones usuàries i/o allotjades al Càmping han d'exhibir el corresponent Resguard d'Entrada i/o Targeta d'Identificació a petició del personal del Càmping o al control d'accés, i han de complir i respectar el Reglament de Règim Interior on es regulen els drets i deures dels clients. També respectar especialment les normes de seguretat viària i senyals de circulació de vehicles del Càmping, l'horari de silenci nocturn i la selecció de residus i la recollida d'escombraries generades entre altres aspectes, orientats a evitar accidents, afavorir la convivència i la qualitat del servei. Normes generals i disposicions particulars que s'exposen a l'oficina de recepció.
2.3.- La Direcció per causes de força major, imprevistes, inevitables o en funció de l'ocupació podrà tancar, sense previ avís, zones, serveis i instal·lacions de l'Càmping i, en benefici dels usuaris o quan hi hagi raons justificables, podrà modificar unilateralment , en qualsevol moment, els serveis prestats, o les Condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis i instal·lacions. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, podran suggerir aquelles modificacions que estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de l'Càmping a través de l'adreça de correu electrònic: admon @ campinglapineda. com.
2.4.- El client i / o usuari declara que és major d'edat (18 anys) i gaudeix de la capacitat legal necessària per contractar els productes i serveis que presta el Càmping en tots els canals de venda i / o distribució. Tota la informació que el client i / o usuari proporcioni a l'Càmping per formalitzar la seva inscripció i registre, reserva de places o per utilitzar els llocs web de l'Càmping serà vertadera, precisa i completa.

2.5.- La reserva d'una parcel·la o d'un allotjament de càmping es fa a títol estrictament personal; en cap cas es permet rellogar un allotjament o cedir la reserva sense el consentiment exprés i per escrit de la direcció de càmping. Els menors han d'anar acompanyats dels seus pares o dels seus tutors legals. Totes les reserves de més de 2 allotjaments fetes per la mateixa persona física o per persones físiques diferents però que es coneixen, que viatgen juntes i amb les mateixes motivacions, i durant les mateixes dates es consideren de grup.
Tots els allotjaments comercialitzats per qualsevol canal es dirigeixen exclusivament a clients individuals.
Per a les reserves de grup, cal posar-se en contacte, amb una antelació de 14 dies a el dia d'arribada, per telèfon o correu electrònic amb el Departament de Recepció i Atenció a client. El càmping es reserva el dret d'estudiar la petició de reserva abans d'acceptar-la o de rebutjar-la.

3.- El Càmping 
3.1.- El nombre de places de càmping (parcel·les) a reservar per dia són limitades, per tant recomanem que efectuïn les reserves el més aviat possible. No s'acceptarà cap animal de companyia d'una raça considerada potencialment perillosa o que no sigui un animal domèstic, s'ha de tenir permanentment lligat i mai no podrà estar sol; sent el propietari responsable de les molèsties i perjudicis que pogués ocasionar. El propietari haurà d'inscriure i presentar a Recepció la documentació exigible, tant governativa com sanitària que estableix la vigent legislació (L.10 / 1999 de 30-07-99).
3.2.- Un cop rebuda la reserva i acceptada la corresponent paga i senyal es la confirmarem per escrit o per e-mail; confirmació que haurà de presentar el dia d'arribada i que constitueix el comprovant de la seva reserva. La quantitat rebuda com a paga i senyal de la reserva es considera una quantitat lliurada a compte de l'import total de l'estada al Càmping, és a dir, s'ha de descomptar DEL TOTAL A PAGAR de la factura de l'Càmping, un cop descomptats, en cas de produir , les despeses bancàries i d'administració.
3.3.- La parcel·la reservada estarà a disposició de el client a partir de les 12 hores i la sortida de càmping s'ha d'efectuar abans de les 12 hores, si es realitza amb posterioritat suposarà el pagament d'1 dia addicional. La reserva es mantindrà fins a les 22 hores del dia d'arribada previst.
3.4.- En el supòsit que l'arribada fos posterior a la data d'entrada contractada (sempre prèvia comunicació al Dept. de Recepció), i/o la sortida fos anterior a la data contractada o reservada es meritarà tota l'estada indicada a la confirmació de la reserva i/o justificant dentrada; en conseqüència amb la tarifa a forfet i en les ofertes o promocions caldrà abonar la factura corresponent a la totalitat de l'estada contractada o reservada.
3.5.- Les dates d'entrada i sortida estipulades a la confirmació de la reserva i / o justificant d'entrada no poden canviar-se ni són reemborsables amb la tarifa a forfait i les ofertes. No s'ofereixen reemborsaments / descuentes per inclemències de el temps, arribades tardanes ni per les sortides anticipades.
3.6.- L'ocupació màxima per parcel·la és de 6 persones i les caravanes i autocaravanes de més de 5,50 m. de longitud només podran instal·lar-se en les parcel·les de la zona central de mesures i superfície idònia per a emplaçar la caravana o càmping dins dels límits de la parcel·la. En els desplaçaments amb vehicles de més de 2,50 metres d'altura el conductor d'adoptar les precaucions necessàries per evitar col·lisions o altres sinistres i sempre haurà de circular pels carrers laterals situades a l'esquerra i dreta de l'entrada a l'Càmping per accedir o sortir de la parcel·la / plaça de càmping assignada.
3.7.- En temporada Alta no s'accepten reserves anticipades amb una estada inferior a 3 nits, en Temporada Mitja mínim 2 nits i la resta de temporades 1 nits, excepte Promocions, Ponts i esdeveniments especials.
3.8.- No es podrà reservar una plaça determinada de l'Càmping, només s'haurà d'especificar el tipus de parcel·la i si és per botiga, caravana o autocaravana. La plaça de càmping l'assigna l'Administració de l'Càmping el dia d'arribada.
3.9.- El client i / o titular de la reserva haurà d'acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, mitjançant la presentació dels DNI 'so Passaports vàlids i signarà els documents necessaris per a la seva inscripció i registre. Tots els clients allotjats al Càmping, comprenen i accepten les condicions generals de contractació i les Normes Internes de l'Càmping, documentació exposada a l'Oficina de Recepció.

4.- Bungalowes i Mobil Homes 
4.1.- El preu per nit comprèn totes les persones indicades a la confirmació de reserva i pàrquing per a un cotxe. Tot vehicle extra haurà de pagar el corresponent suplement.
4.2.- No es permet un nombre superior de persones (inclosos nens) a l'indicat com a capacitat màxima de cada tipus d'allotjament. Tampoc es permeten gossos o altres animals.
4.3.- El dia d'arribada l'allotjament reservat estarà disponible a partir de les 16 hores. El dia de sortida haurà de deixar l'allotjament lliure abans de les 10 hores, si es realitza amb posterioritat suposarà el pagament d'1 dia addicional. De no presentar abans de les 22 hores del dia d'arribada, la Direcció es reserva el dret d'anul·lar-la i destinar el dipòsit rebut com a pagament de les despeses de gestió i anul·lació.
4.4.- En el supòsit que l'arribada fos posterior a la data d'entrada contractada (sempre prèvia comunicació al Dept. de Recepció), i/o la sortida fos anterior a la data contractada o reservada es meritarà tota l'estada indicada a la confirmació de la reserva i/o justificant dentrada; en conseqüència amb la tarifa a forfet i en les ofertes o promocions caldrà abonar la factura corresponent a la totalitat de l'estada contractada o reservada.
4.5.- A l'arribada al Càmping cal fer, en targeta de crèdit o dèbit, un dipòsit de 100 euros, com a fiança en garantia de possibles desperfectes que pogués ocasionar. Aquesta fiança serà retornada un cop comprovat l'estat i l'existència de tot
l'equipament de l'allotjament ocupat a les 48 hores següents al dia de sortida. En arribar l'allotjament estarà net, a la sortida haurà de deixar-lo en perfectes condicions. La neteja final del bungalow no està inclosa al preu i en cas de no realitzar-la el client haurà d'abonar 40 euros.
4.6.- Un cop rebuda la reserva i acceptada la corresponent paga i senyal es la confirmarem per escrit o per e-mail, confirmació que haurà de presentar el dia d'arribada i que constitueix el comprovant de la seva reserva. La quantitat rebuda com a paga i senyal de la reserva, es considera una quantitat lliurada a compte de l'import total de l'estada, és a dir, s'ha de descomptar DEL TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA, un cop descomptats, en cas de produir-se, les despeses bancàries i d'administració.
4.7.- L'estada mínima al juliol i agost és de 2 o 3 nits per als tipus A, B1, B2 i C5 i de 3 o 4 nits per als tipus C1, C2, C3, C10 i C20; amb entrada a les 16 hores (00 de la tarda) i sortida a les 4 hores (10 del matí). En temporada Baixa un mínim d'00, 10 o 1 nits segons tipus de bungalow o mobilhome, excepte Ponts i Promocions.
4.8.- Les dates d'entrada i sortida estipulades a la confirmació de la reserva i/o justificant d'entrada no es poden canviar ni són reemborsables amb la tarifa a forfet i les ofertes o promocions. No s´ofereixen reemborsaments/descomptes per inclemències del temps, arribades tardanes ni per les sortides anticipades.
4.9.- El client i/o titular de la reserva haurà d'acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, mitjançant la presentació dels DNI's o Passaports vàlids i signarà els documents necessaris per a la seva inscripció i registre. Tots els clients allotjats en un bungalow o mobil home, comprenen i accepten les Condicions Generals de Contractació i les Normes Internes del Càmping, documentació exposada a l'Oficina de Recepció. El croquis i la descripció dels diferents models de bungalowsi mobil-homes no constitueixen document contractual.

5.- Forma de Pagament 
5.1.- El titular de la reserva i / o factura es compromet a satisfer el dia d'arribada, en el moment de formalitzar la seva inscripció a Recepció, l'import total de la factura corresponent a el període reservat o contractat.

D'acord amb la normativa nacional no s'accepten pagaments en efectiu que superin els 1000 EUR

6.- Modificacions, Anul·lació de reserva i devolucions 
6.1.- Les dates d'entrada i sortida estipulades a la confirmació de la reserva i / o justificant d'entrada no poden canviar-se ni són reemborsables. Sempre s'ha de verificar l'e-mail de confirmació de la reserva i en cas d'identificar algun error l'usuari ha de comunicar abans de 48 hores a l'Càmping i el Dep. D'Recepció farà el possible per a la seva correcció. Qualsevol canvi o modificació d'una reserva confirmada està subjecte a el pagament de 25 € en concepte de despeses de gestió. Totes les reserves es confirmaran per escrit o correu electrònic una vegada rebut l'import de la reserva dintre el termini establert. En cas contrari el Càmping es reserva el dret d'anul·lar la reserva sense previ avís.
6.2.- S'entendrà també com Anul·lació, la reducció de l'nits, el canvi de tipus d'allotjament o el canvi de titularitat.
6.3.- Les anul·lacions de reserva s'hauran de comunicar sempre per escrit (fax 977373081) o per correu electrònic a clp@campinglapineda.com; indicant el nom de titular de la reserva, número i data de confirmació de la reserva, període reservat i dades bancàries o número de la targeta de crèdit (si el pagament va ser realitzat amb targeta) de titular de la reserva, per tramitar la devolució. Les anul·lacions i reemborsaments sempre es tramitaran amb abonament a la targeta de crèdit (si el pagament va ser realitzat amb targeta) o mitjançant transferència bancària al compte de titular, previ càrrec de 40 € en concepte de despeses de gestió. Les devolucions s'efectuaran en el termini de 3 dies hàbils següents a la data d'acceptació i confirmació de l'anul·lació o reemborsament mitjançant abonament a la targeta de crèdit o transferència bancària de titular.
6.4.- Les anul·lacions de reserva sol·licitades amb una antelació superior a 5 dies de la data d'arribada, es procedirà a la devolució de l'100% de l'import de la reserva, s'aplicarà un càrrec de 40 € en concepte d'indemnització per despeses de gestió . A les reserves No reemborsables no s'aplicarà cap devolució ni compensació.
6.5.- Les anul·lacions de reserva sol·licitades amb una antelació inferior a 6 dies de la data d'arribada estipulada a la reserva, comportaran la pèrdua de el 100% de la quantitat lliurada.
6.6.- La no ocupació de la parcel·la, bungalow o mobil-home reservat i/o contractat, comportarà la pèrdua del 100% de la quantitat pagada.

7.- Dret de Modificació dels Termes i condicions generals de contractació 
7.1.- El Càmping es reserva el dret a actualitzar la informació sobre ofertes, tarifes, productes, serveis i qualsevol altra dada rellevant ia realitzar canvis en qualsevol moment en els nostres llocs web, així com en aquestes Condicions Generals, en la forma que s'estimi convenient, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través dels llocs web de el Càmping i de tauler d'anuncis de l'Oficina de Recepció.

8.- Dret de Propietat, Responsabilitat i Vincles 
8.1.- Tots els continguts dels llocs web www.campinglapineda.com i www.lapineda.com, incloent-hi sense caràcter limitatiu, la seva presentació de productes i serveis, textos, imatges, marques, logotips, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura i descripció dels seus continguts), són propietat de Gamite, S.A. o dels seus proveïdors i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
8.2.- El Càmping no garanteix la continuïtat de l'funcionament dels llocs web, ni que els mateixos es trobin en tot moment operatius i disponibles.
8.3.- El Càmping no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús dels llocs web.
8.4.- La inclusió de vincles o enllaços a altres llocs web no implica que el Càmping promocioni, avali o garanteixi aquest lloc web. Els vincles o enllaços que inclou els llocs web de l'Càmping únicament són oferts com referències informatives sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris o serveis i productes oferts des dels mateixos, ni és responsable de l'contingut dels mateixos.

9.- Llei aplicable i Jurisdicció competent 
9.1.- Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució de les presents condicions generals de contractació i reserva, així com de la relació que sorgeixi entre l'usuari i el Càmping s'interpretarà sota la Legislació Espanyola, tots els clients i usuaris es sotmeten amb renúncia expressa al seu fur oa qualsevol altre que, si escau, pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Tarragona capital.

versió 2020.05